Klíčové aktivity

exkurz realizaci projektu

Klíčová aktivita č. 1

Tvorba kontaktní a kooperující sítě studentů doktorandských studií pedagogických fakult v ČR

Popis klíčové aktivity

Klíčová aktivita je řešena jako první plán projektu, protože její výsledek je signifikantní pro další následné řešitelské aktivity. Budou zmapovány instituce, které jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogických pracovníků a bude sestaven sumář studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků. Tento sumář bude zpracován jednotnou formou s vytyčením všech dostupných kontaktů.

Výstup klíčové aktivity

Vytvoření sítě vysokoškolských pracovišť a především pracovníků s badatelským potenciálem, studentů doktorandského studia nebo mladých vědeckých pracovníků zaměřených na práci s osobami se zdravotním postižením. Zjištěné kontakty budou tvořit spolupracující tým v dalších klíčových aktivitách. Jejich sumární seznam včetně kontaktů bude dostupný pro vzájemnou kooperaci v badatelské rovině i v rovině základu spolupráce při řešení dalších projektových úkolů na webových stránkách.

dotazníky pro vysoké školy v rámci projektu POSIT Questionnaires for universities


Klíčová aktivita č. 2

Získávání relevantních informací k řešenému problému a jejich komparace

Popis klíčové aktivity

Klíčová aktivita je zaměřena na dvě základné obsahové roviny:
a) První rovina sleduje analýzu dovedností vybraných studentů doktorského studijního programu a mladých vědeckých pracovníků. V rámci první roviny proběhnou dvě aktivity, pro které budou zpracovány dotazníky. První aktivita – pilotní – bude soustředěna na ohniskovou skupinu vysokoškolského pracoviště řešitelů. Dotazník pro tuto aktivitu sleduje zájem, znalost a ověření vědomostí. Na základě této pilotáže bude zpracován dotazník, který je rozeslán na všechna kontaktní místa.
b) Druhá rovina analyzuje obdobné dovednosti s obdobnými cílovými skupinami na vybraných vysokých školách na území EU. Půjde o 12 vysokoškolských pracovišť ve dvanácti státech EU. Smyslem této analýzy bude získání co největšího množství relevantních informací, které budou sloužit pro vytipování atributů využitelných v metodikách a v seminářích tak, aby byly případně kompatibilní s vysokými školami v zemích EU.

Výstup klíčové aktivity

Výsledkem budou tři analýzy:

Mapa analýz v ČR

Pedagogická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta TU Liberec, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n. Labem, Pedagogická fakulta ZU Plzeň, Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové, Pedagogická fakulta MU Brno, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Pedagogická fakulta OU Ostrava, Pedagogická fakulta JU České Budějovice

Mapa analýz v státech EU

The University of Nottingham, School of Education, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften, Universität Wien, SSC Philosophie und Bildungswissenschaft - Institut für Bildungswissenschaft, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Sofia University St. Kl. Ohridski, Faculty of Education, University of Patras, The Department of Educational Sciences and Early Childhood Education, The University of Dublin - Trinity College Dublin, School of Education, Linköping University, The Department of Social and Welfare Studies, Universiteit Utrecht, Faculty of Humanities, University of Jyväskylä, Faculty of Education, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta, Vilnius University Philosophy Faculty,


Analýza dovedností vybraných studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerz itách v ČR a v EU s ohledem na kompetence při práci s osobami se zdravotním postižením


Klíčová aktivita č. 3

Zpracování metodických materiálů instruujících komunikační technologie při hledání kritérií výzkumu

Popis klíčové aktivity

Budou zpracovány dva metodické materiály, které budou nositelem obsahů zaměřených na komunikační možnosti:
a) první metodika bude zaměřena na komunikační kompetence s osobami s percepčními poruchami (popis komunikačních stylů s osobami se sluchovým, zrakovým postižením a osobami s hluchoslepotou).
b) druhá metodika bude popisovat komunikační technologie s osobami s poruchami intelektu. Zpracované metodiky budou distribuovány cílové skupině, která se na této aktivitě bude podílet jako příjemce zpracovaných metodik a jako učící se subjekt.

Výstup klíčové aktivity:


Klíčová aktivita č. 4

Posilování kompetencí pomocí práce s edukačními médii

Popis klíčové aktivity

Aktivita bude realizována v systému několika linií, kdy nosným motivem všech linií budou rozbory metodických návodů uvedených v příručkách. Vstupní linie se bude odvíjet od prostudování distribuovaných metodických materiálů cílovou skupinou. Pro operativní řešení vzájemné výměny informací bude otevřeno na webových stránkách projektu informační fórum s možností konzultace a prezentace jednotlivých připomínek. Součástí další linie je realizování 3 seminářů (týkajících se oblasti surdopedie, tyflopedie a psychopedi) a 3 kolokvií (zaměřených na ověření a empirii cílové skupiny při práci s metodikami). V rámci kolokvií budou shrnuta jednotlivá témata.

Výstup klíčové aktivity

  • vytvoření informačního fóra na webových stránkách projektu
  • vytvoření 3 sborníků s obsahem metodických návodů a sumarizací příspěvků ze seminářů + vytvoření vlastní prezentace ke každému semináři/kolokviu, kde budou shrnuty výsledky informačního fóra
  • zavěšení sborníků a prezentací na webové stránky projektu
  • analýza evaluačních dotazníků, které budou účastníkům rozdány po každém semináři a kolokvii

Klíčová aktivita č. 5

Mezinárodní konference „Využití komunikačních technologií pro poznání osob se zdravotním postižením“

Popis klíčové aktivity

Příprava celodenní konference, která bude rozdělena do plenárního jednání a konferenční sekce a workshopy. Reflexi konference bude předcházet tisk a public relations včetně zpracování evaluačních výstupů, kterým budou sloužit evaluační dotazníky pro každého účastníka.

Výstup klíčové aktivity

  • uspořádání konference s mezinárodní účastí
  • zpracování a distribuce sborníků